บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม