ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ร่วมกันสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2561