บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”