บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม