บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน (18-19 กันยายน 2561)