บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร ” การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา” ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้ช่วยผู้จัดการทุกแผนก (2 พฤศจิกายน 2561)