บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร ” The Power Of Neocosmed Team” ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน (29 ตุลาคม 2561)