บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ SHAP “โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (9 พฤศจิกายน 2561)