บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร ” การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองสำหรับหัวหน้างาน” ให้กับพนักงานระดับหัวหน้าแผนก ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี (12 พฤศจิกายน 2561)