บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สาขา 2) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2561 (27 พฤศจิกายน 2561)