บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2561 (26 พฤศจิกายน 2561)