บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการออม โดยจัดให้มีการประกวด กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ โดยผู้บริหารได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินและมอบรางวัลสำหรับกระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ที่ประดิษฐ์ได้สวยงาม, มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ได้จริง (26 กุมภาพันธ์ 2562)