บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้รับเกียรติจากกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สสส. ภายใต้โครงการ SHAP ร่วมทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด