careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัวรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ                                                     

 1. วุฒิ ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม
 2. เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

รายละเอียดงาน

1.Analytical Test Method Validation การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Validation และการสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ Test Method ใหม่ หรือการทำ Revalidation

2.Process Validation การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Validation การสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต หรือการทำ Revalidation

3.Equipment Qualification การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Qualification และการสรุป Report สำหรับเครื่องจักรใหม่ หรือเครื่องจักรเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการทำ Revalidation

4.การเตรียมเอกสารเพื่อ Support งานในฝ่าย Technical & Quality Assurance เช่น Specification Test Method Analytical Report

5.การเตรียมเอกสารเพื่อ  Support งานของลูกค้า เช่น เอกสารขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ

6.งานทะเบียน เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ หรืองานติดต่อกับ อ.ย.

7.งาน Support หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ บรรจุ

8.งาน Trials ของผลิตภัณฑ์ใหม่

9.จัดการงานทางด้านรับเรื่องร้องเรียน การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ส่งคืน การเรียกคืนสินค้า และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

10.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานด้านตรวจสอบการแบ่งชั่งวัตถุดิบ

คุณสมบัติ

1.วุฒิ ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

2.มีประสบการณ์งานด้าน Quality Assurance หรือ production อย่างน้อย 3 ปี

3.อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี

4.ใช้ Personal Computer ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่ร้องขอ
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัวรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 4. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม
  เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภค

รายละเอียดงาน

 1. เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. พัฒนาอุปกรณ์ในสายการผลิตเพื่อให้งานด้านการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ร่วมแก้ปัญหาของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในสายการผลิต
 5. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการผลิตและเครื่องจักรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตทั้งหมดของโรงงา
 6. ควบคุมอะไหล่ที่จำเป็นของเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม

3.บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน

4.บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่ายต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง

5.ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช.ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน

1.ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลาของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฏิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน

2.ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน

3.ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติ

1.วุฒิ ม.6, ปวช. ไม่จำกัดสาขา

2.ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

รายละอียดงาน

1.จัดเก็บและดูแลวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วแยกเก็บเข้า Location

2.จัดจ่ายวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ (ตามใบเบิก) ให้กับฝ่ายผลิต

3.รับคืน วัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ แยกของดีเก็บเข้า Location ส่วนของเสียแจ้งฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพตรวจสอบและติดป้าย Rejected นำเก็บเข้าห้องกักกัน

4.จัดเรียงและจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องส่งไปต่างประเทศ

5.จัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าในประเทศตามแผนการจัดส่ง

6.ดูแลบริเวณอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 1. ทบทวนผลการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต
 2. จัดทำ Test Method Validation, PET/Challenge Test/AET, Positive-Negative Control ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
 3. ดูแล/ครอบครอง/ผลิตเชื้อโรค โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานจัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 4. ดูแลสารเคมีและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยาให้พร้อมใช้งานและมีความถูกต้องเที่ยงตรง
 5. ควบคุมดูแลการทำงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 2. มีประสบการณ์งานด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตัดสินใจได้

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนต่อลูกค้าในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายของโรงงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ทันตามกรอบเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. รวบรวม จัดเก็บ artwork ที่ลูกค้าส่งให้สำหรับการทำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 5. ติดตามขอมาตรฐานขอผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จาก Supplier หรือลูกค้า แล้วแจ้งหรือส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 6. รับฟังปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้จัดการฝ่ายทราบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยยึดหลักการบริการที่เป็นเลิศ

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
 2. เคยทำงานในบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับปฎิบัติการหรือหัวหน้า ในส่วนวางแผน จัดซื้อ หรือฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลระบบ Sever ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานในบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2. มีความเข้าใจตรวจสอบติดตั้งระบบ LAN, WAN, WLAN, E-mail, SQL, LINUX, Website, CCTV และบริหารจัดการระบบได้
 3. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสำรองข้อมูลของบริษัท
 4. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศของบริษัท
 6. สนับสนุนระบบการทำงานต่างๆ ของบริษัท
 7. ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริษัท

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี

รายละเอียดงาน

 1. รับวัตถุดิบ/อื่นๆ ตามรายการสั่งซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของ วัน เดือน ปี ชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง ตรวจสอบ Code รายการ ชนิด ประเภท ปริมาณภาษีมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าของสินค้าให้ตรงกับใบส่งของและใบสั่งซื้อ (PO) นำเข้าเก็บ Quarantine Area
 2. ตรวจนับ Stock ประจำเดือน ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบให้ Stock กับของจริงตรงกัน
 3. กำหนดเลขที่ควบคุม ป้อนข้อมูลการรับวัตถุดิบ/อื่นๆ เข้าระบบ Forma
 4. พิมพ์ใบ MRR ส่งให้ฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ และพิมพ์ใบรอตรวจนำไปติดสินค้าที่รับ
 5. แก้ไขจำนวนวัตถุดิบที่จ่ายจริงตามใบเบิกของฝ่ายต่างๆให้ถูกต้อง
 6. รวบรวมวัตถุดิบและอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายเทคนิคฯส่งคืนให้กับ Supplier
 7. รวบรวมเอกสารส่งให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติ

1.ปวช.,ปวส.,ทางด้านบัญชี หรือสูงกว่า

2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี