บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูดและการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายทุกท่าน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี (8-9 มกราคม 2562)