careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและตามแนวโน้มของตลาด ทดลองสูตรผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้มีความคงตัวและจัดเตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือฝ่ายขายและการตลาด
 2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น raw material specification, master formula, product specification และติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. ทดลองวัตถุดิบใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มีสาเหตุจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 4. ให้คำปรึกษาหรือร่วมปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิตของสูตรผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 5. ดำเนินการทำงานในระบบ SAB B1 ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การผูก BOM สูตรผลิตภัณฑ์งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ :

 1. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น GMP, ISO 9001, ISO 22716, Halal
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารให้เข้าใจได้
 5. สามารถบริหารจัดการระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติอื่นๆ :

 1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. วิเคราะห์ แก้ไข และสรุปผลงานทดลองได้อย่างมีเหตุมีผล

รายละเอียดงาน

 1. 1. ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม
 3. 3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน
 4. 4. บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง
 5. 5. ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลาของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฏิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ : ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ : อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร, คำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบ, ช่างสังเกต

รายละเอียดงาน

 1. 1. ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน
 2. 2. หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน
 3. 3. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Inkjet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.3

ประสบการณ์ : ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมดูแลการบรรจุเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุ ถึงความสะอาดปราศจากการปนเปื้อน ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุ ถึงความเรียบร้อย สะอาด วิธีการบรรจุ น้ำหนักที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและจดบันทึกการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัสดุบรรจุที่ใช้ในการบรรจุให้ได้ตามชนิด ขนาด ของการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น
 3. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 4. สอนงานพนักงานเดินเครื่องและพนักงานบรรจุ
 5. คืนวัสดุบรรจุที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้กับผู้ประสานงานการผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.6, ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสาขาทั่วไป

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ โดยผ่านงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่ร้องขอ
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา :  วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถติต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและตามแนวโน้มของตลาด ทดลองสูตรผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้มีความคงตัวและจัดเตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือฝ่ายขายและการตลาด
 2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น raw material specification, master formula, product specification และติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. ทดลองวัตถุดิบใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มีสาเหตุจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 4. ให้คำปรึกษาหรือร่วมปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิตของสูตรผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 0-1 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ :

1.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

 1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ได้
 2. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารให้เข้าใจได้
 3. สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานของตัวเองให้เป็นระบบได้

คุณสมบัติอื่นๆ :

 1. 1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. สรุปผลการทดลองและงานที่ทดลองได้อย่างมีเหตุมีผล

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของงาน

 1. ให้บริการเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ระดมความคิดร่วมกับหัวหน้าเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในสายการผลิตเพื่อให้งานด้านการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ร่วมแก้ปัญหาของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในสายการผลิต
 5. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการผลิตและเครื่องจักรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน
 6. ควบคุมอะไหล่ที่จำเป็นของเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

อื่นๆ : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักงานบริการ

รายละเอียดของงาน

 1. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆสำหรับใช้ในหน่วยงาน
 2. ทบทวน แก้ไขเอกสาร SOP / WI การทำงานในแผนกให้อัพเดตและทันสมัยเสมอตรงตามข้อกำหนดหรือเมื่อครบกำหนดการทบทวนเอกสาร
 3. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ อนุมัติ และประสานงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการบรรจุ (Inprocess Inspection) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Final Inspection) ทุกชนิดให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด
 4. อนุมัติ Standard สินค้าสำเร็จรูป
 5. จัดเตรียมเอกสารข้อกำหนด หรือ Standard defect ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในการหาสาเหตุแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ทักษะและความชำนาญ : อ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ Personal Computer ได้ดี

มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี

การตัดสินใจ การมอบหมาย และการวางแผน

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่ายวัตถุดิบให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลการแก้ไขจำนวนตามใบเบิก ใบคืนจากฝ่ายอื่นๆ และตัด Stock ได้ถูกต้อง
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบทั้งภายนอกและภายในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ปวช., ปวส. ทางด้านบัญชี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : การมอบหมายงาน, การติดตามงาน, การปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบในงาน, มีความรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงาน Supplier และ/หรือ หาข้อมูลบรรจุภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อการพัฒนาสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ทดแทน หรือลดต้นทุน ซึ่งสนับสนุนการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 3. ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาด, แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ, ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายผลิต ในการทดสอบ เพื่อประเมินการใช้งานบรรจุภัณฑ์ การกำหนดวิธีการบรรจุให้เหมาะสม
 4. สรุปและประเมินความเสี่ยงของการทดสอบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น เช่น Leak test, Drop test และการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนด Specification, Standard และความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์
 5. ทดสอบ ประเมิน และสรุปผล คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ (Compatibility test)
 6. ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ และประเมินความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์กับเครื่องจักรการผลิตและกระบวนการผลิต
 7. จัดทำเอกสารการประเมินบรรจุภัณฑ์ (Packaging Evaluation) ในการอนุมัติการใช้งานบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทำงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะและความชำนาญ :

 1. 1. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น GMP, ISO 9001 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
 2. สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ได้
 3. สามารถวางแผน และออกแบบวิธีการทดสอบบรรจุภัณฑ์ได้
 4. สามารถบริหารจัดการระบบงานได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, IlIustrator ได้
 6. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

      คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการทำงานของแผนกบรรจุ ให้เป็นไปตามแผนการผลิต และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์
 2. ตรวจสอบ/รวบรวม/จัดเก็บเอกสารการผลิต จัดทำรายงานส่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำเอกสารคู่มือหรือวิธีปฏิบัติงาน
 4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน
 5. ประสานงานกับ Production Coordinator ในการจัดเรียงลำดับการเบิกบรรจุภัณฑ์
 6. ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ภายในเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือ ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี ไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ ถ้าต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์โดยผ่านงานในฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี

ประสบการณ์ : ผ่านงานในฝ่ายผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องสำอาง หรือโรงงานผลิตยา อย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ :  ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

รายละเอียดงาน

 1. Trials, Process Validation การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Validation การสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต หรือการทำ Revalidation (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรของลูกค้า)
 2. Equipment Qualification การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Qualification และการสรุป Report สำหรับเครื่องจักรใหม่ หรือ เครื่องจักรเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการทำ Revalidation
 3. จัดแตรียม BPR เพื่อใช้ในการผลิต
 4. อนุมัติ Production Order และ BPR สำหรับการผลิต
 5. ทบทวน /ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ และทบทวนเอกสารการผลิตก่อนปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
 6. การเตรียมเอกสารเพื่อ Support งานในฝ่าย Technical & Quality Assurance
 7. งาน Support หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ บรรจุ

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : มีงานทางด้าน Quality Assurance หรือ Production อย่างน้อย 3 ปี

ทักษะและความชำนาญ : อ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ Personal Computer ได้ดี

มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม

รายละเอียดงาน

1.การขยายฐานลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายใหม่

-หาลูกค้ารายใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

-ประสานงานเพื่อให้ลูกค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

-สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

2.ดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายเดิมที่มีอยู่

-เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับลูกค้า

-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายซัพพลายเชนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า

-สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในงานขาย และ / หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อื่นๆ : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุม ติดตาม รายงานผล ระบบงานวิศวกรรมทั้งในด้านการผลิต และ Utility
 2. สนับสนุน/ส่งเสริม/ปรับปรุง งานด้านบริการการผลิตและงานซ่อมบำรุง
 3. ศึกษา/ปรับปรุง/พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ
 4. ศึกษา/เสนอแนะ/ปรับปรุงระบบและวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบ QMS & CIP ของบริษัท GSK
 5. ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรม

ประสบการณ์ : ในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป

ทักษะ : มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  มีความรู้ด้าน Personal Computer

อื่นๆ : มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนต่อลูกค้าในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายของโรงงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ทันตามกรอบเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3. ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. รวบรวม จัดเก็บ artwork ที่ลูกค้าส่งให้สำหรับการทำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 5. ติดตามขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จาก supplier หรือลูกค้า แล้วแจ้งหรือส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 6. รับฟังปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้จัดการฝ่ายทราบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยยึดหลักการบริการที่เป็นเลิศ

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทำงานในบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับปฏิบัติการหรือหัวหน้า ในส่วนงานวางแผน จัดซื้อ หรือฝ่ายผลิต

ทักษะและความชำนาญ : วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการทำงานของแผนกผสม ทั้งการผสมและการชั่งวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์
 2. ตรวจสอบ / รวบรวม / จัดเก็บเอกสารการผลิต จัดทำรายงานส่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำเอกสารคู่มือหรือวิธีปฏิบัติงาน และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน
 5. ประสานงานกับ Production Co-ordinator ในการจัดเรียงลำดับการเบิกวัตถุดิบ ที่จะนำมาผลิตในแต่ละวันให้เหมาะสมทั้งเวลาและจำนวน รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
 6. ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ภายในเวลาที่กำหนด
 7. ดูแลรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและกระบวนการ
 8. ร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ ในการทำ Validation เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนสูตร เครื่องจักร หรือกระบวนการ
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือปริญญาตรี     เภสัชศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี ไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ ถ้าต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์โดยผ่านงานในฝ่ายผลิต อย่างน้อย 3 ปี

ประสบการณ์ : ผ่านงานในฝ่ายผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องสำอาง หรือโรงงานผลิตยา อย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ :

– มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์,มีความรู้ด้านการบริหารกำลังคน,มีความรู้เรื่อง GMP / ISO

อื่นๆ : มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการออกเอกสารใบสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามกำหนดส่งสินค้า ขอเลื่อนกำหนดการส่งสินค้ากับ Supplier เมื่อมีการร้องขอจากแผนกวางแผน และติดต่อกับ shipping เพื่อเคลียร์สินคาให้เข้าโรงงานตามกำนหด
 2. วางแผนการสั่งสินค้าและเรียกสินค้าเข้าร่วมกับแผนกวางแผน เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังไม่ให้มากเกินไป และให้ทันกับการผลิต
 3. รวบรวมเอกสาร profile กับ Supplier และจัดให้มีการทำทำบัญชีรายชื่อ Approved Supplier List และประเมินผลงานของ Supplier รวมทั้ง update ข้อมูล Halal certificate ของวัตถุดิบต่างๆ
 4. ควบคุมการหา Supplier ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามมาตรฐานของบริษัท และดำเนินการขอตัวอย่างสินค้า ใบเสนอราคา เพื่อทดลองทำผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อเป็น Alternative source
 5. ควบคุมให้มีการทำสัญญาซื้อขายกับ supplier หลัก
 6. ควบคุมการขอชดเชยสินค้าจาก Supplier หรือคืนสินค้าในกรณีที่ความเสียหายมาจาก Supplier และติดต่อประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและแผนกวางแผนในกรณีที่สินค้าที่มาส่งไม่ถูกต้อง ไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง หรือมีปัญหาอื่นๆ
 7. ควบคุมการจัดทำแผนการตรวจประเมิน Supplier ประจำปี
 8. ประสานงานกับฝ่ายระบบคุณภาพ / ฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพในการแจ้งปัญหาคุณภาพให้ Supplier ทราบ และติดตามการดำเนินการแก้ไข / ป้องกัน
 9. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในกรณีสินค้ามีการปรับราคาหรือออกเอกสารแจ้งกรณีมีการเปลี่ยน Supplier
 10. ตรวจสอบ master data ของสินค้าในระบบ SAP B1 แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและทันสมัย
 11. ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศและจัดการพิธีการศุลกากรขาเข้าสำหรับตัวอย่าง / สินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศ

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : เคยผ่านงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ทักษะและความชำนาญ :

 • – จัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • – สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
 • – คิดหรือทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างไปพร้อมๆกันได้
 • – ใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • – มอบหมายงานโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถของทีมงาน
 • – การให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน
 • – ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผน การจัดซื้อ และการผลิตได้ดี
 • – สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ :

 • – เป็นคนละเอียดรอบคอบ
 • – รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 • – มีความเป็นผู้นำ
 • – มีวินัยและมีความรับผิดชอบ