careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและตามแนวโน้มของตลาด ทดลองสูตรผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้มีความคงตัวและจัดเตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือฝ่ายขายและการตลาด
 2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น raw material specification, master formula, product specification และติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. ทดลองวัตถุดิบใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มีสาเหตุจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 4. ให้คำปรึกษาหรือร่วมปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิตของสูตรผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 5. ดำเนินการทำงานในระบบ SAB B1 ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การผูก BOM สูตรผลิตภัณฑ์งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ :

 1. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น GMP, ISO 9001, ISO 22716, Halal
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารให้เข้าใจได้
 5. สามารถบริหารจัดการระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติอื่นๆ :

 1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. วิเคราะห์ แก้ไข และสรุปผลงานทดลองได้อย่างมีเหตุมีผล

รายละเอียดงาน

 1. 1. ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม
 3. 3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน
 4. 4. บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง
 5. 5. ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลาของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฏิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ : ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ : อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร, คำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบ, ช่างสังเกต

รายละเอียดงาน

 1. 1. ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน
 2. 2. หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน
 3. 3. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Inkjet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.3

ประสบการณ์ : ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมดูแลการบรรจุเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุ ถึงความสะอาดปราศจากการปนเปื้อน ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุ ถึงความเรียบร้อย สะอาด วิธีการบรรจุ น้ำหนักที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและจดบันทึกการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัสดุบรรจุที่ใช้ในการบรรจุให้ได้ตามชนิด ขนาด ของการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น
 3. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 4. สอนงานพนักงานเดินเครื่องและพนักงานบรรจุ
 5. คืนวัสดุบรรจุที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้กับผู้ประสานงานการผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.6, ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสาขาทั่วไป

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ โดยผ่านงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่ร้องขอ
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา :  วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถติต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและตามแนวโน้มของตลาด ทดลองสูตรผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้มีความคงตัวและจัดเตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือฝ่ายขายและการตลาด
 2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น raw material specification, master formula, product specification และติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. ทดลองวัตถุดิบใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มีสาเหตุจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 4. ให้คำปรึกษาหรือร่วมปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิตของสูตรผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 0-1 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ :

1.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

 1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ได้
 2. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารให้เข้าใจได้
 3. สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานของตัวเองให้เป็นระบบได้

คุณสมบัติอื่นๆ :

 1. 1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. สรุปผลการทดลองและงานที่ทดลองได้อย่างมีเหตุมีผล

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของงาน

 1. ให้บริการเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ระดมความคิดร่วมกับหัวหน้าเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในสายการผลิตเพื่อให้งานด้านการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ร่วมแก้ปัญหาของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในสายการผลิต
 5. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการผลิตและเครื่องจักรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน
 6. ควบคุมอะไหล่ที่จำเป็นของเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

อื่นๆ : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักงานบริการ

รายละเอียดของงาน

 1. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆสำหรับใช้ในหน่วยงาน
 2. ทบทวน แก้ไขเอกสาร SOP / WI การทำงานในแผนกให้อัพเดตและทันสมัยเสมอตรงตามข้อกำหนดหรือเมื่อครบกำหนดการทบทวนเอกสาร
 3. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ อนุมัติ และประสานงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการบรรจุ (Inprocess Inspection) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Final Inspection) ทุกชนิดให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด
 4. อนุมัติ Standard สินค้าสำเร็จรูป
 5. จัดเตรียมเอกสารข้อกำหนด หรือ Standard defect ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในการหาสาเหตุแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ทักษะและความชำนาญ : อ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ Personal Computer ได้ดี

มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี

การตัดสินใจ การมอบหมาย และการวางแผน

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่ายวัตถุดิบให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลการแก้ไขจำนวนตามใบเบิก ใบคืนจากฝ่ายอื่นๆ และตัด Stock ได้ถูกต้อง
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบทั้งภายนอกและภายในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ปวช., ปวส. ทางด้านบัญชี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : การมอบหมายงาน, การติดตามงาน, การปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบในงาน, มีความรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงาน Supplier และ/หรือ หาข้อมูลบรรจุภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อการพัฒนาสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ทดแทน หรือลดต้นทุน ซึ่งสนับสนุนการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 3. ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาด, แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ, ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายผลิต ในการทดสอบ เพื่อประเมินการใช้งานบรรจุภัณฑ์ การกำหนดวิธีการบรรจุให้เหมาะสม
 4. สรุปและประเมินความเสี่ยงของการทดสอบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น เช่น Leak test, Drop test และการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนด Specification, Standard และความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์
 5. ทดสอบ ประเมิน และสรุปผล คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ (Compatibility test)
 6. ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ และประเมินความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์กับเครื่องจักรการผลิตและกระบวนการผลิต
 7. จัดทำเอกสารการประเมินบรรจุภัณฑ์ (Packaging Evaluation) ในการอนุมัติการใช้งานบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทำงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะและความชำนาญ :

 1. 1. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น GMP, ISO 9001 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
 2. สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ได้
 3. สามารถวางแผน และออกแบบวิธีการทดสอบบรรจุภัณฑ์ได้
 4. สามารถบริหารจัดการระบบงานได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, IlIustrator ได้
 6. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

      คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนต่อลูกค้าในการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายของโรงงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ทันตามกรอบเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3. รับฟังและช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยยึดหลักการบริการที่เป็นเลิศ
 4. ติดต่อประสานงานกับ supplier หรือลูกค้า ในการจัดทำหรือขอมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทำงานในบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับปฏิบัติการหรือหัวหน้า ในส่วนงานวางแผน จัดซื้อ หรือฝ่ายผลิต

ทักษะและความชำนาญ :

– สามารถดูแลบริหารงานโครงการได้ดี วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี

– มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ร่วมงาน

รายละเอียดงาน

 1. กำหนดนโยบาย วางแผน และจัดการระบบสารสนเทศทั้งหมดของบริษัทในการที่จะสนับสนุนธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 2. ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายให้สามารถครอบคลุมผู้ใช้งานแต่ละส่วนงาน พร้อมควบคุม ดูแล ผู้เข้าร่วมเครือข่ายภายในให้สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. กำหนดนโยบาย วางแผน และจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งหมด และอุปกรณ์ Electronic เช่น CCTV, เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือพนักงานที่ใช้ในบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 4. ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล, Email และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในบริษัท กำหนดแผนการสำรองข้อมูล และทดสอบความพร้อมของข้อมูลตามนโยบายของบริษัท
 5. กำหนดแผนการบำรุงรักษาประจำปีสำหรับชุดคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งควบคุมดูแล บริหารจัดการอุปกรณ์ตัวเก่าที่ได้มีการซื้อมาทดแทนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริษัทและให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน
 6. แนะนำและให้คำปรึกษาในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
 7. บริหารจัดการกระบวนการทำงานในแผนกสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : งานด้านสารสนเทศ อย่างน้อย 5 ปี

มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล SQL Server

มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware & Software & Network and Security & Database Management

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีม ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ควบคุมดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้ดำเนินการไปได้ตามแผนการฝึกอบรม และตามข้อบังคับของกฎหมาย
 3. ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 4. ควบคุมดูแลเรื่องระเบียบวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ตลอดจนการสอบสวนลงโทษพนักงาน
 5. จัดทำการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้พนักงานอย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด
 6. พัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นรองรับการปรับเปลี่ยนงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 7. ดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 8. ควบคุมดูแลงานบริการสำนักงานและสาธารณูปโภคของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ทั้งในงานบุคคลและธุรการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคลากร

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ด้านบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ :  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการทำงานของแผนกบรรจุ ให้เป็นไปตามแผนการผลิต และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์
 2. ตรวจสอบ/รวบรวม/จัดเก็บเอกสารการผลิต จัดทำรายงานส่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำเอกสารคู่มือหรือวิธีปฏิบัติงาน
 4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน
 5. ประสานงานกับ Production Coordinator ในการจัดเรียงลำดับการเบิกบรรจุภัณฑ์
 6. ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ภายในเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือ ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี ไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ ถ้าต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์โดยผ่านงานในฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี

ประสบการณ์ : ผ่านงานในฝ่ายผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องสำอาง หรือโรงงานผลิตยา อย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ :  ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

รายละเอียดงาน

 1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลต่างๆของฝ่าย พร้อมทำรายงาน สรุปผลประจำเดือน ประจำปี
 2. จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ และทำให้ทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 3. ออกใบสั่งซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทำรายงานการขอสั่งซื้อเครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์
 4. บันทึกและจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมของฝ่ายวิศวกรรม

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( MS Word, Excel, Power point) ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. Trials, Process Validation การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Validation การสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต หรือการทำ Revalidation (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรของลูกค้า)
 2. Equipment Qualification การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Qualification และการสรุป Report สำหรับเครื่องจักรใหม่ หรือ เครื่องจักรเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการทำ Revalidation
 3. จัดแตรียม BPR เพื่อใช้ในการผลิต
 4. อนุมัติ Production Order และ BPR สำหรับการผลิต
 5. ทบทวน /ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ และทบทวนเอกสารการผลิตก่อนปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
 6. การเตรียมเอกสารเพื่อ Support งานในฝ่าย Technical & Quality Assurance
 7. งาน Support หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ บรรจุ

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : มีงานทางด้าน Quality Assurance หรือ Production อย่างน้อย 3 ปี

ทักษะและความชำนาญ : อ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ Personal Computer ได้ดี

มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม

รายละเอียดงาน

 1. ทำ Test Method Validation, Challenge Test/AET และ Positive-Negative Control ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
 2. ตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด การตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต
 3. ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนกควบคุมคุณภาพอนุมัติ
 4. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 6. สั่งซื้อสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 7. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ
 8. การดูแล อบรม และพัฒนาพนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาให้มีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลัก Good Laboratory Practice (GLP)
 9. ดูแลรับผิดชอบ Qualification และ/หรือ Validation ที่เกี่ยวกับห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา เช่น Microbiologist Qualification, Equipment Qualification, Test Method Validation / Verification เป็นต้น

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : งานด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี

ทักษะ : มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะ

ความชำนาญ : การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการวางแผนงาน มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน

 1. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น HPLC, IC, ISE เป็นต้น
 2. การตรวจสอบ และทบทวนผลของค่า Physical และ Chemical ของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาควาคงตัว ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนกควบคุมคุณภาพอนุมัติ
 3. ดูแลรับผิดชอบ Qualification และ/หรือ Validation ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเคมี เช่น Analyst Qualification, Equipment Qualification, Test method validation/verification เป้นต้น
 4. การดูแลรักษาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตามวิธีการที่กำหนด
 5. การดูแล อบรม และพัฒนา พนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทางด้านเคมีให้ถูกต้องตามหลัก Good Laboratory Practice (GLP)
 6. การเตรียมเอกสารเพื่องานวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ Analytical Report, Test method
 7. งานในห้องปฏิบัติการเคมี ได้แก่ การสั่งซื้อสารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องแก้ว, การเตรียม การใช้ การจัดเก็บ และการทำลายสารเคมี

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์และทักษะความชำนาญ : มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ การวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน

 1. ทำการออกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ตามเอกสารใบขอซื้อ (PR) ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
 2. ติดตามสินค้าที่ออกใบสั่งซื้อไปแล้วให้เข้าตามจำนวนและเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
 3. ต่อรองกับ supplier เพื่อเลื่อนกำหนดส่งสินค้า
 4. ติดต่อและดำเนินการขอชดเชยสินค้าจาก supplier ในกรณีที่ความเสียหายมาจาก supplier และนำส่งใบแจ้งปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันให้กับ supplier
 5. Update แผนการจัดส่งสินค้าให้แผนกคลังสินค้า, ฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ, ฝ่ายระบบคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
 6. จัดหาและติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการสั่งซื้อก่อนทำการออกใบสั่งซื้อให้กับ supplier รายใหม่

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : เคยผ่านงานด้านการจัดซื้อ 0 – 3 ปี

ทักษะและความชำนาญ : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เจรจาต่อรองได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

คุณสมบัติอื่นๆ : ฉลาดมีไหวพริบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

รายละเอียดงาน

1.การขยายฐานลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายใหม่

-หาลูกค้ารายใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

-ประสานงานเพื่อให้ลูกค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

-สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

2.ดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายเดิมที่มีอยู่

-เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับลูกค้า

-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายซัพพลายเชนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า

-สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในงานขาย และ / หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อื่นๆ : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุม ติดตาม รายงานผล ระบบงานวิศวกรรมทั้งในด้านการผลิต และ Utility
 2. สนับสนุน/ส่งเสริม/ปรับปรุง งานด้านบริการการผลิตและงานซ่อมบำรุง
 3. ศึกษา/ปรับปรุง/พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ
 4. ศึกษา/เสนอแนะ/ปรับปรุงระบบและวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบ QMS & CIP ของบริษัท GSK
 5. ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรม

ประสบการณ์ : ในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป

ทักษะ : มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  มีความรู้ด้าน Personal Computer

อื่นๆ : มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ