careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัวรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ                                                     

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม

เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม

3.บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน

4.บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง

5.ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติ

ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลา ของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฎิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ช่างสังเกต อ่านภาษาอังกฤษ และคำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

1.ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน

2.หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของ บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน

3.ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Ink Jet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3

ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแลการบรรจุเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุ ถึงความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุ ถึงความเรียบร้อย สะอาด วิธีการบรรจุ น้ำหนักที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและจดบันทึกการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัสดุบรรจุที่ใช้ในการบรรจุให้ได้ตามชนิด ขนาด ของการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น
 2. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 3. สอนงานพนักงานเดินเครื่องและพนักงานบรรจุ
 4. คืนวัสดุบรรจุที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้กับผู้ประสานงานการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6, ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสาขาทั่วไป

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ โดยผ่านงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่ร้องขอ
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

-วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 4. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช., ปวส. หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดงาน

 1. ให้บริการเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ระดมความคิดร่วมกับหัวหน้าเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในสายการผลิตเพื่อให้งานด้านการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ร่วมแก้ปัญหาของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในสายการผลิต
 5. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการผลิตและเครื่องจักรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน
 6. ควบคุมอะไหล่ที่จำเป็นของเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต

      คุณสมบัติ

วุฒิขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ อนุมัติ และประสานงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการบรรจุ (Inprocess Inspection) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Final Inspection) ทุกชนิดให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด
 3. ทบทวนผลเอกสารการผลิตภัณฑ์ (Batch Manufacturing Record-BMR) จากฝ่ายผลิตและฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ ผลิตผลที่ได้ (% Yield) ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ/ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพอนุมัติ
 4. อนุมัติ Standard สินค้าสำเร็จรูป
 5. จัดเตรียมเอกสารข้อกำหนด หรือ Standard defect ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 7. ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 8. ปล่อยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยการโอนย้ายในระบบ SAB B1

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอย่างน้อย 3 ปี

การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน

รายละเอียดงาน

 1. ตรวจสอบวัตถุดิบที่เข้ามาประจำวันโดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น UV, IR, KF,HPLC, Master sizer 3000 รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 3. จัดเตรียมวิธีการตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 5. สั่งซื้อสารเคมีและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการเคมี
 6. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขาเคมี

สามารถแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน

สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น HPLC, IC, ISE เป็นต้น
 2. การตรวจสอบ และทบทวนผลของค่า Physical และ Chemical ของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัว ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนกควบคุมคุณภาพอนุมัติ
 3. ดูแลรับผิดชอบ Qualification และ/หรือ Validation ที่เกี่ยวกับห้องปฎิบัติการเคมี เช่น Analyst Qualification, Equipment Qualification, Test method Validation/verification เป็นต้น
 4. การดูแลรักษาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตามวิธีการที่กำหนด
 5. การดูแล อบรม และพัฒนา พนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทางด้านเคมีให้ถูกต้องตามหลัก Good Laboratory Practice (GLP)
 6. การเตรียมเอกสารเพื่องานวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ Analytical Report, Test method
 7. งานในห้องปฏิบัติการเคมี ได้แก่ การสั่งซื้อสารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องแก้ว, การเตรียม การใช้ การจัดเก็บ และการทำลายสารเคมี

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นทีม

รายละเอียดงาน

 1. ทำ Test Method Validation, Challenge Test/AET และ Positive-Negative Control ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
 2. ตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด การตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต
 3. ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนกควบคุมคุณภาพอนุมัติ
 4. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 6. สั่งซื้อสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 7. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ
 8. การดูแล อบรม และพัฒนาพนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาให้มีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลัก Good Laboratory Practice (GLP)
 9. ดูแลรับผิดชอบ Qualification และ/หรือ Validation ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น Microbiologist Qualification, Equipment Qualification, Test method Validation/verification เป็นต้น

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี

การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน

รายละเอียดงาน

 1. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัวตามสภาวะที่กำหนด และทำการดึงตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบระยะเวลาที่กำหนด
 2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัวตามสภาวะที่กำหนด
 3. จัดทำ และจัดเก็บรายงานการตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัว
 4. จัดเก็บ และทำลายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัวเมื่อเสร็จสิ้นงาน
 5. ดูแลจัดการ Retained sample ของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และทำลายเมื่อครบกำหนด
 6. เตรียมสารเคมีและตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีมาตรฐาน
 7. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ตามวิธีการที่กำหนด
 8. รับสารเคมีใหม่และจัดเก็บ รวมทั้งทิ้งสารเคมีที่เหลือใช้
 9. ล้างเครื่องแก้ว/เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้การวิเคราะห์

คุณสมบัติ

ม.3, ม.6

เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี (ม.3)

ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน

 1. ตรวจสอบการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรุปตามวิธีการและข้อกำหนด สรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี จุลชีววิทยา เพื่อเป็น Retained sample หรือเก็บกรณีพิเศษ เช่น ส่งลูกค้า
 3. จัดเก็บ Retained sample ในพื้นที่ห้อง Retained
 4. ทำลายสินค้า Retained sample ที่หมดอายุ
 5. จัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อจัดทำเป็น STD FG ใช้ในการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ

ม.3, ม.6

เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี (ม.3) หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

รายละอียดงาน

 1. จัดเก็บดูแลวัตถุดิบ, จัดเก็บวัสดุบรรจุ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรืออื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพเก็บเข้า Location อย่างมีระบบ
 2. จัดจ่ายวัตถุดิบ, จัดจ่ายวัสดุบรรจุ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรืออื่นๆ ตามใบเบิกให้กับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆ ตามที่ร้องขอ
 3. รับคืนวัตถุดิบ, รับคืนวัสดุบรรจุ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรืออื่นๆ แยกของดีเก็บเข้า Location ส่วนของเสียนำเก็บเข้าห้องกักกันและลง Location
 4. ดูแลรักษาบริเวณอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน

 คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3 ขึ่นไป

สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้