careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัวรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ                                                     

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม

เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

1.จัดเก็บและดูแลวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วแยกเก็บเข้า Location

2.จัดจ่ายวัสดุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ (ตามใบเบิก) ให้กับฝ่ายผลิต

3.รับคืน วัตถุดิบ/วุสดุบรรจุ/อื่นๆ แยกของดีเก็บเข้า Location ส่วนของเสียแจ้งฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพตรวจสอบและติดป้าย Rejected นำเก็บเข้าห้องกักกัน

4.จัดเรียงและจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องส่งไปต่างประเทศ

5.จัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าในประเทศตามแผนการจัดส่ง

6.ดูแลรักษาบริเวณอาคารที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้

รายละเอียดงาน

 1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการผลิต
 2. บันทึกและจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมของฝ่ายผลิต
 3. ทำรายงานการผลิตและคำนวณตามรูปแบบที่กำหนด
 4. ดูแลตัวอย่างมาตรฐาน( standard sample ) ไม่ให้หมดอายุก่อนนำไปใช้ผลิต
 5. จัดเรียงแฟ้มเอกสารการผลิต ได้แก่ ใบรายงานการผลิต Packing Work Instruction
 6. จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. ควบคุมการเบิก-จ่ายและเขียนรายงานสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลื้อง สำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ,ปวส.

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม

3.บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน

4.บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง

5.ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติ

ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลา ของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฎิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ช่างสังเกต อ่านภาษาอังกฤษ และคำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

1.ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน

2.หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของ บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน

3.ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Ink Jet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3

ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ

รายละอียดงาน

1.สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่เข้ามาประจำวันและ Retest ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, Swab ภาชนะที่ใช้ในการผลิต และตรวจสอบตามวิธีการและข้อกำหนด, สรุปผลการตรวจสอบ, จัดเตรียมฉลากตามผลกรตรวจสอบ และนำไปติดที่ภาชนะบรรจุภัณกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ Deionized ตามจุดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดรายงานต่างๆ

3.จัดเก็บรายงานการตรวจสอบ ข้อกำหนด Retained Sample และตัวอย่างมาตรฐานเมื่อเสร็จงานและทำลายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเมื่อเสร็จสิ้นงาน

4.เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบ เตรียม Buffer ที่ใช้

 1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ / อุปกรณ์ ตามวิธีที่กำหนด

6.รับสารเคมีใหม่และจัดเก็บรวมทั้งทิ้งสารเคมีที่เหลือใช้

7.ล้างเครื่องแก้ว/เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

 คุณสมบัติ

 1.  วุฒิ ม.3, ม.6
 2.  เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี (ม.3)
 3.  มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

 

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแลการบรรจุเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุ ถึงความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุ ถึงความเรียบร้อย สะอาด วิธีการบรรจุ น้ำหนักที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและจดบันทึกการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัสดุบรรจุที่ใช้ในการบรรจุให้ได้ตามชนิด ขนาด ของการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น
 2. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 3. สอนงานพนักงานเดินเครื่องและพนักงานบรรจุ
 4. คืนวัสดุบรรจุที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้กับผู้ประสานงานการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6, ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสาขาทั่วไป

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ โดยผ่านงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 4. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่ายวัตถุดิบ และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลการแก้ไขจำนวนตามใบเบิก ใบคืน จากฝ่ายอื่นๆ และตัด Stock ได้ถูกต้อง
 4. ดูแลพื้นจัดเก็บทั้งภายนอกและภายในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช., ปวส. ทางด้านบัญชี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์ เคยทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่ร้องขอ
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

-วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 รายละเอียดงาน

 1. การขยายฐานลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายใหม่

-หาลูกค้ารายใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

-ประสานงานเพื่อให้ลูกค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

-สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

 1. ดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายเดิมที่มีอยู่

-เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับลูกค้า

-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายซัพพลายเชนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า

-สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า มีประสบการณ์ในงานขาย และ / หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง 3 ปีขึ้นไป

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. รับวัตถุดิบ/อื่นๆ ตามรายการสั่งซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของ วัน เดือน ปี ชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง ตรวจสอบ Code รายการ ชนิด ประเภท ปริมาณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าของสินค้าให้ตรงกับใบส่งของและใบสั่งซื้อ (PO)
 2. ป้อนข้อมูลการรับวัตถุดิบ/อื่นๆ เข้าระบบ ERP
 3. พิมพ์ใบ ส่งให้ฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ และพิมพ์ใบรอตรวจนำไปติดวัตถุดิบ/อื่นๆ ที่รับ
 4. ส่งวัตถุดิบ/อื่นๆ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ส่งคืนให้กับ Supplier หรือลูกค้า
 5. รวบรวมเอกสารส่งให่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช., ปวส. หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดงาน

 1. รับ / ต่อ / โอน / บันทึกการใช้โทรศัพท์
 2. จัดการเกี่ยวกับการรับ / ส่ง / แจกจ่าย เอกสารทางโทรสาร จดหมาย พัสดุไปรษณีย์ และเอกสารอื่นๆ
 3. ถ่ายเอกสาร / บันทึก / สรุปรายงานการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน/ปี
 4. ดูแลการใช้ / การบำรุงรักษา / การซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสารให้พร้อมใช้งาน
 5. ดูแลการเบิก / จ่าย / สั่งซื้อ / บันทึก การใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน
 6. จัดทำรายงานการเบิก / จ่าย / ซื้อ สรุปค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ประจำเดือน
 7. ดูแลจัดหาแบบฟอร์มของฝ่ายบุคคลและธุรการให้เพียงพอกับการใช้งาน
 8. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุม เช่น การขอใช้ห้องประชุม การจัดเตรียมห้องประชุม การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการประชุมหรือฝึกอบรม
 9. จัดทำป้ายไฟสำหรับต้อนรับลูกค้า และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน
 10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เมื่อพบปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรับผิดชอบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี