careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัวรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ                                                     

-วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม

-เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

-ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม

3.บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน

4.บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง

5.ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติ

-ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลา ของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฎิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติ

-วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

-ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ

-อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร

-คำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร

-มีความรับผิดชอบ

-ช่างสังเกต

รายละเอียดงาน

1.ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน

2.หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของ บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน

3.ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Ink Jet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติ

-วุฒิ ม.3

-ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

-ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแลการบรรจุเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุ ถึงความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุ ถึงความเรียบร้อย สะอาด วิธีการบรรจุ น้ำหนักที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและจดบันทึกการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัสดุบรรจุที่ใช้ในการบรรจุให้ได้ตามชนิด ขนาด ของการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น
 2. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 3. สอนงานพนักงานเดินเครื่องและพนักงานบรรจุ
 4. คืนวัสดุบรรจุที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้กับผู้ประสานงานการผลิต

คุณสมบัติ

-วุฒิ ม.6, ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสาขาทั่วไป

-ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ โดยผ่านงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี

-เป็นคนช่างสังเกต

-มีความรับผิดชอบ

-เข้ากับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่ร้องขอ
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

-วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

-มีความละเอียดรอบคอบ

ทักษะและความชำนาญ

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถติต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 4. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ

-วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

-ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

-วุฒิ ปวช., ปวส. หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

-เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

-มีความละเอียดรอบคอบ

ทักษะและความชำนาญ

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถติต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. ให้บริการเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ระดมความคิดร่วมกับหัวหน้าเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในสายการผลิตเพื่อให้งานด้านการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ร่วมแก้ปัญหาของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในสายการผลิต
 5. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการผลิตและเครื่องจักรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน
 6. ควบคุมอะไหล่ที่จำเป็นของเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

-วุฒิขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ อนุมัติ และประสานงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการบรรจุ (Inprocess Inspection) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Final Inspection) ทุกชนิดให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด
 3. ทบทวนผลเอกสารการผลิตภัณฑ์ (Batch Manufacturing Record-BMR) จากฝ่ายผลิตและฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ ผลิตผลที่ได้ (% Yield) ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ/ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพอนุมัติ
 4. อนุมัติ Standard สินค้าสำเร็จรูป
 5. จัดเตรียมเอกสารข้อกำหนด หรือ Standard defect ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 7. ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 8. ปล่อยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยการโอนย้ายในระบบ SAB B1

คุณสมบัติ

-ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

-การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน

รายละอียดงาน

 1. จัดเก็บดูแลวัตถุดิบ, จัดเก็บวัสดุบรรจุ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรืออื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพเก็บเข้า Location อย่างมีระบบ
 2. จัดจ่ายวัตถุดิบ, จัดจ่ายวัสดุบรรจุ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรืออื่นๆ ตามใบเบิกให้กับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆ ตามที่ร้องขอ
 3. รับคืนวัตถุดิบ, รับคืนวัสดุบรรจุ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรืออื่นๆ แยกของดีเก็บเข้า Location ส่วนของเสียนำเก็บเข้าห้องกักกันและลง Location
 4. ดูแลรักษาบริเวณอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน

 คุณสมบัติ

-วุฒิ ม.3 ขึ่นไป

-สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่ายวัตถุดิบให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลการแก้ไขจำนวนตามใบเบิก ใบคืนจากฝ่ายอื่นๆ และตัด Stock ได้ถูกต้อง
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบทั้งภายนอกและภายในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปวช., ปวส. ทางด้านบัญชี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ

การมอบหมายงาน, การติดตามงาน, การปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การใช้คอมพิวเตอร์

มีความรับผิดชอบในงาน, มีความรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนต่อลูกค้าในการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายของโรงงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ทันตามกรอบเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3. รับฟังและช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยยึดหลักการบริการที่เป็นเลิศ
 4. ติดต่อประสานงานกับ supplier หรือลูกค้า ในการจัดทำหรือขอมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทำงานในบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับปฏิบัติการหรือหัวหน้า ในส่วนงานวางแผน จัดซื้อ หรือฝ่ายผลิต

ทักษะและความชำนาญ :

– สามารถดูแลบริหารงานโครงการได้ดี วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี

– มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ร่วมงาน

รายละเอียดงาน

 1. รับผิดชอบการควบคุมดูแลการออกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) และติดตามสินค้าให้เข้าโรงงานตามกำหนด
 2. ประสานงานกับแผนกวางแผนและแผนกคลังสินค้าในการเรียกเข้าสินค้าตามจำนวน และวันที่ต้องการใช้ เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังไม่ให้มากเกินไป และให้มีพื้นที่เก็บเพียงพอ
 3. จัดทำบัญชีรายชื่อ Approved Vender List และประเมินผลงานของ Supplier
 4. จัดหา Supplier ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามมาตรฐานของบริษัทและดำเนินการขอตัวอย่างสินค้า ใบเสนอราคา เพื่อทดลองทำผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อเป็น Alternative source
 5. จัดทำแผนตรวจประเมิน Supplier รายปี และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตรวจประเมิน
 6. ติดต่อประสานงานกับ supplier ในกรณีที่สินค้ามาส่งไม่ถูกต้อง ไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง หรือมีปัญหาอื่นๆ และแก้ปัญหาให้ทันโดยไม่ให้กระทบกับการผลิต
 7. ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพและฝ่ายระบบคุณภาพในการแจ้งปัญหาคุณภาพให้ Supplier ทราบ และติดตาม CAPA ให้ได้ตามกำหนด
 8. ดำเนินการขอชดเชยสินค้าจาก Supplier หรือคืนสินค้าในกรณีที่ความเสียหายมาจาก Supplier
 9. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในกรณีสินค้ามีการปรับราคาหรือเปลี่ยน Supplier

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี

ประสบการณ์ : เคยผ่านงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

ทักษะและความชำนาญ :

– เป็นนักเจรจาต่อรอง

– เก่งในการประสานงานและติดตามงาน

– ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

-อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ

-ฉลาดมีไหวพริบ

-ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อ Supplier ในการจัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ทดสอบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น เช่น Leak test, Drop test และการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ก่อนมีการผลิต
 3. ติดต่อและประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อพัฒนา ทดสอบ วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่และรายการส่งเสริมการขาย ก่อนมีการผลิต เพื่อให้กระบวนการบรรจุสินค้าในการผลิตจริงตรงตามเป้าหมายการผลิต
 4. ประสานงานกับลูกค้าหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการทำ artwork บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขาย
 5. ประสานงานกับ Supplier และลูกค้า ในการจัดทำมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Standard)
 6. ควบคุมและดูแลเครื่องมือทดสอบด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทำงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

ทักษะและความชำนาญ :

– มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น GMP, ISO 9001 และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และเครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์

– มีความสามารถในการทดสอบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น

– มีความรู้ด้านวัสดุบรรจุ (Packaging Material)

– สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นได้

– สามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Illustrator ได้

คุณสมบัติอื่นๆ

– มีความรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน

– มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์

– มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างสังเกต