careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัวรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ                                                     

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม

เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

1.จัดเก็บและดูแลวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วแยกเก็บเข้า Location

2.จัดจ่ายวัสดุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ (ตามใบเบิก) ให้กับฝ่ายผลิต

3.รับคืน วัตถุดิบ/วุสดุบรรจุ/อื่นๆ แยกของดีเก็บเข้า Location ส่วนของเสียแจ้งฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพตรวจสอบและติดป้าย Rejected นำเก็บเข้าห้องกักกัน

4.จัดเรียงและจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องส่งไปต่างประเทศ

5.จัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าในประเทศตามแผนการจัดส่ง

6.ดูแลรักษาบริเวณอาคารที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้

รายละเอียดงาน

 1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการผลิต
 2. บันทึกและจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมของฝ่ายผลิต
 3. ทำรายงานการผลิตและคำนวณตามรูปแบบที่กำหนด
 4. ดูแลตัวอย่างมาตรฐาน( standard sample ) ไม่ให้หมดอายุก่อนนำไปใช้ผลิต
 5. จัดเรียงแฟ้มเอกสารการผลิต ได้แก่ ใบรายงานการผลิต Packing Work Instruction
 6. จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. ควบคุมการเบิก-จ่ายและเขียนรายงานสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลื้อง สำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ,ปวส.

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม

3.บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน

4.บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง

5.ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติ

ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลา ของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฎิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ช่างสังเกต อ่านภาษาอังกฤษ และคำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

1.ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน

2.หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของ บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน

3.ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Ink Jet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3

ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ

รายละอียดงาน

1.สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่เข้ามาประจำวันและ Retest ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, Swab ภาชนะที่ใช้ในการผลิต และตรวจสอบตามวิธีการและข้อกำหนด, สรุปผลการตรวจสอบ, จัดเตรียมฉลากตามผลกรตรวจสอบ และนำไปติดที่ภาชนะบรรจุภัณกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ Deionized ตามจุดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดรายงานต่างๆ

3.จัดเก็บรายงานการตรวจสอบ ข้อกำหนด Retained Sample และตัวอย่างมาตรฐานเมื่อเสร็จงานและทำลายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเมื่อเสร็จสิ้นงาน

4.เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบ เตรียม Buffer ที่ใช้

 1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ / อุปกรณ์ ตามวิธีที่กำหนด

6.รับสารเคมีใหม่และจัดเก็บรวมทั้งทิ้งสารเคมีที่เหลือใช้

7.ล้างเครื่องแก้ว/เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

 คุณสมบัติ

 1.  วุฒิ ม.3, ม.6
 2.  เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี (ม.3)
 3.  มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

 

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแลการบรรจุเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุ ถึงความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุ ถึงความเรียบร้อย สะอาด วิธีการบรรจุ น้ำหนักที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและจดบันทึกการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัสดุบรรจุที่ใช้ในการบรรจุให้ได้ตามชนิด ขนาด ของการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น
 2. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 3. สอนงานพนักงานเดินเครื่องและพนักงานบรรจุ
 4. คืนวัสดุบรรจุที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้กับผู้ประสานงานการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6, ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสาขาทั่วไป

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ โดยผ่านงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่ร้องขอ
 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

-วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนต่อลูกค้าในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายของโรงงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ทันตามกรอบเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. รวบรวม จัดเก็บ artwork ที่ลูกค้าส่งให้สำหรับการทำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 5. ติดตามขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จาก Supplier หรือลูกค้า แล้วแจ้งหรือส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 6. รับฟังปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้จัดการฝ่ายทราบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยยึดหลักการบริการที่เป็นเลิศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เคยทำงานในบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับปฏิบัติการหรือหัวหน้า ในส่วนงานวางแผน จัดซื้อ หรือฝ่ายผลิต
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม และมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ร่วมงาน

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 4. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช., ปวส. หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดงาน

 1. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และวางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า
 2. คำนวณปริมาณวัตถุดิบและวัสดุบรรจุที่ต้องใช้ตามใบสั่งซื้อและ Forecast ของลูกค้า ออกเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Requisition) วัตถุดิบและวัสดุบรรจุตามที่ได้คำนวณไว้ และกำหนดวันรับเข้าให้ทันตามแผนการผลิต
 3. จัดทำแผนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า และแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนตามความจำเป็นหรือตามที่ลูกค้าร้องขอ
 4. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อเพื่อปรับเปลี่ยนและติดตามวัตถุดิบและวัสดุบรรจุให้เข้าทันตามกำหนด
 5. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อจัดทำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการส่งสินค้า ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตได้ตามแผนจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
 6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพฝ่ายระบบคุณภาพในกรณีที่ต้องการผลตรวจสินค้าเร่งด่วน
 7. ติดต่อประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้าและรถส่งสินค้า
 8. แก้ไขสูตรการผลิต (Bill of Material) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 9. ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (KPI)

คุณสมบัติ

วุฒิ ปริญญาตรี

เคยผ่านงานด้านการวางแผนอย่างน้อย 2 ปี

ใช้โปรแกรม MS Excel ในการวางแผนได้ดี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี