careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัวรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ                                                     

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม

เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

1.วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ

2.ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์

3.ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก

4.ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

1.Analytical Test Method Validation การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Validation และการสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ Test Method ใหม่ หรือการทำ Revalidation

2.Process Validation การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Validation การสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต หรือการทำ Revalidation

3.Equipment Qualification การเขียน Protocol, การเข้าไปร่วมทำ Qualification และการสรุป Report สำหรับเครื่องจักรใหม่ หรือเครื่องจักรเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการทำ Revalidation

4.การเตรียมเอกสารเพื่อ Support งานในฝ่าย Technical & Quality Assurance เช่น Specification Test Method Analytical Report

5.การเตรียมเอกสารเพื่อ  Support งานของลูกค้า เช่น เอกสารขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ

6.งานทะเบียน เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ หรืองานติดต่อกับ อ.ย.

7.งาน Support หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ บรรจุ

8.งาน Trials ของผลิตภัณฑ์ใหม่

9.จัดการงานทางด้านรับเรื่องร้องเรียน การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ส่งคืน การเรียกคืนสินค้า และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

10.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานด้านตรวจสอบการแบ่งชั่งวัตถุดิบ

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์งานด้าน Quality Assurance หรือ production อย่างน้อย 3 ปี

อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ Personal Computer ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม

รายละเอียดงาน

 1. ทบทวนผลการตรวจสอบวัสดุบรรจุ ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพอนุมัติ
 2. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆสำหรับใช้ในหน่วยงาน
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดวัสดุบรรจุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี งานด้านควบคุมคุณภาพ หรือประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน

รายละเอียดงาน

 1. ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพอนุมัติ
 2. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 4. สั่งซื้อสารเคมีและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 5. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบวามเที่ยงตรงและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประสบการณ์ งานด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี

การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน

รายละเอียดงาน

1.สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่เข้ามาประจำวันและ Retest ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, Swab ภาชนะที่ใช้ในการผลิต และตรวจสอบตามวิธีการและข้อกำหนด, สรุปผลการตรวจสอบ, จัดเตรียมฉลากตามผลกรตรวจสอบ และนำไปติดที่ภาชนะบรรจุภัณกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ Deionized ตามจุดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดรายงานต่างๆ

3.จัดเก็บรายงานการตรวจสอบ ข้อกำหนด Retained Sample และตัวอย่างมาตรฐานเมื่อเสร็จงานและทำลายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเมื่อเสร็จสิ้นงาน

4.เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบ เตรียม Buffer ที่ใช้

5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ / อุปกรณ์ ตามวิธีที่กำหนด

6.รับสารเคมีใหม่และจัดเก็บรวมทั้งทิ้งสารเคมีที่เหลือใช้

7.ล้างเครื่องแก้ว/เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

 คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3, ม.6

เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี (ม.3)

มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลพื้นทีจัดเก็บวัสดุบรรจุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดงาน

1.จัดเก็บและดูแลวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วแยกเก็บเข้า Location

2.จัดจ่ายวัสดุดิบ/วัสดุบรรจุ/อื่นๆ (ตามใบเบิก) ให้กับฝ่ายผลิต

3.รับคืน วัตถุดิบ/วุสดุบรรจุ/อื่นๆ แยกของดีเก็บเข้า Location ส่วนของเสียแจ้งฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพตรวจสอบและติดป้าย Rejected นำเก็บเข้าห้องกักกัน

4.จัดเรียงและจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องส่งไปต่างประเทศ

5.จัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าในประเทศตามแผนการจัดส่ง

6.ดูแลรักษาบริเวณอาคารที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้

รายละเอียดงาน

 1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการผลิต
 2. บันทึกและจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมของฝ่ายผลิต
 3. ทำรายงานการผลิตและคำนวณตามรูปแบบที่กำหนด
 4. ดูแลตัวอย่างมาตรฐาน( standard sample ) ไม่ให้หมดอายุก่อนนำไปใช้ผลิต
 5. จัดเรียงแฟ้มเอกสารการผลิต ได้แก่ ใบรายงานการผลิต Packing Work Instruction
 6. จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. ควบคุมการเบิก-จ่ายและเขียนรายงานสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลื้อง สำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ,ปวส.

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม

3.บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน

4.บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง

5.ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติ

ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลรับผิดชอบด้านงานความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัยประจำปี
 2. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
 3. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานใหม่ พนักงานย้ายงาน/เปลี่ยนงาน และการตรวจสุขภาพประจำปี
 4. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการของเสีย
 5. ดูแลรับผิดชอบงาน Pest Control
 6. ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
 7. ดูแลรับผิดชอบงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด
 8. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานพยาบาล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด บริษัทกำจัดแมลง บริษัทรับกำจัดของเสีย กรมโรงงานอุสาหกรรม
 9. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพตามที่กำหนด

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรีสาธารณสุข/ วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้าน GMP/ISO/สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลา ของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฎิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ช่างสังเกต อ่านภาษาอังกฤษ และคำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

1.ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน

2.หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของ บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน

3.ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Ink Jet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.3

ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการผลิต
 2. บันทึกและจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมของฝ่ายผลิต
 3. ทำรายงานการผลิตและคำนวณตามรูปแบบที่กำหนด
 4. ดูแลตัวอย่างมาตรฐาน( standard sample ) ไม่ให้หมดอายุก่อนนำไปใช้ผลิต
 5. จัดเรียงแฟ้มเอกสารการผลิต ได้แก่ ใบรายงานการผลิต Packing Work Instruction
 6. จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. ควบคุมการเบิก-จ่ายและเขียนรายงานสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลื้อง สำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6,ปวช. ,ปวส.

ประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดงาน

 1. จัดทำรายงานจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือแผนกวางแผนการผลิตออกเอกสารให้กับลูกค้า
 2. จัดทำ Packing list สำหรับสินค้าส่งออกต่างประเทศ เพื่อจัดเรียงให้พร้อมส่งตามกำหนดเวลา
 3. ตรวจนับ Stock สินค้าประจำเดือน และรายงานความถูกต้องให้หัวหน้างานทราบ
 4. ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 5. ตรวจรับสินค้าสำเร็จรูปที่ลูกค้าส่งคืน รับเข้าระบบ และเขียนรายงานการรับให้ฝ่ายต่างๆทราบเพื่อดำเนินการต่อ รวมทั้งติดตามจนจบขบวนการจัดส่งสินค้าคืนให้ลูกค้า
 6. รวบรวมเอกสารส่งให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเข้าแฟ้ม

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช., ปวส., ทางด้านบัญชี หรือสูงกว่า

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลระบบ Sever ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานในบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2. ตรวจสอบติดตั้งระบบ LAN,WAN,WLAN,E-Mail,SQL,LINUX,Website,CCTV และบริหารจัดการระบบได้
 3. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และระบบสำรองข้อมูลของบริษัท
 4. ประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบริษัท
 6. สนับสนุนระบบการทำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆของบริษัท
 7. ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านซอฟแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริษัท

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

ประสบการณ์ งานด้านสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี

สามารใช้ Database SQL, LINUX ได้

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุม ติดตาม รายงานผล ระบบงานวิศวกรรมทั้งในด้านการผลิตและ Utility
 2. สนับสนุน/ส่งเสริม/ปรับปรุง งานด้านบริการผลิตและงานซ่อมบำรุง
 3. ศึกษา/ปรับปรุง/พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ
 4. ศึกษา/เสนอแนะ/ปรับปรุงระบบและวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบ QMS & CIP ของบริษัท GSK
 5. ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม

      คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรม
 2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 3. มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 4. มีความรู้ด้าน Personal Computer

รายละเอียดงาน

1.ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพอนุมัติ

 1. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 3. สั่งซื้อสารเคมีและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 4. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประสบการณ์งานด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี
 2. การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน

รายละเอียดงาน

 1. รับคำสั่งจากลูกค้า และวางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า
 2. คำนวณปริมาณวัตถุดิบและวัสดุบรรจุที่ต้องใช้ตามใบสั่งซื้อและ Forecast ของลูกค้า ออกเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Requisition) วัตถุดิบและวัสดุบรรจุตามที่ได้คำนวณไว้ และกำหนดวันรับเข้าให้ทันตามแผนการผลิต
 3. จัดทำแผนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า และแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนตามความจำเป็นหรือตามที่ลูกค้าร้องขอ
 4. ติดตามวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุให้เข้าทันตามกำหนด
 5. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อจัดทำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการส่งสินค้า ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตได้ตามแผนจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
 6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในกรณีที่ต้องการผลการตรวจสินค้าเร่งด่วน
 7. ติดต่อประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้า และรถส่งสินค้า
 8. แก้ไขสูตรการผลิต (Bill of Material) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 9. ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน(KPI)

คุณสมบัติ

 1.  วุฒิปริญญาตรี
 2.  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 2 ปี
 3.  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนได้
 4.  อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

รายละอียดงาน

1.สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่เข้ามาประจำวันและ Retest ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, Swab ภาชนะที่ใช้ในการผลิต และตรวจสอบตามวิธีการและข้อกำหนด, สรุปผลการตรวจสอบ, จัดเตรียมฉลากตามผลกรตรวจสอบ และนำไปติดที่ภาชนะบรรจุภัณกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ Deionized ตามจุดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดรายงานต่างๆ

3.จัดเก็บรายงานการตรวจสอบ ข้อกำหนด Retained Sample และตัวอย่างมาตรฐานเมื่อเสร็จงานและทำลายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเมื่อเสร็จสิ้นงาน

4.เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบ เตรียม Buffer ที่ใช้

 1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ / อุปกรณ์ ตามวิธีที่กำหนด

6.รับสารเคมีใหม่และจัดเก็บรวมทั้งทิ้งสารเคมีที่เหลือใช้

7.ล้างเครื่องแก้ว/เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

 คุณสมบัติ

 1.  วุฒิ ม.3, ม.6
 2.  เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี (ม.3)
 3.  มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้