ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

หมวดหมู่: ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

รายละเอียดของงาน

  • ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้ดําเนินการไปได้ตามแผนการฝึกอบรม และตามข้อบังคับของกฎหมาย
  • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
  • ควบคุมดูแลเรื่องระเบียบวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท ตลอดจนการสอบสวน ลงโทษพนักงาน
  • ประเมินผลกระทบของกฎหมายใหม่หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด
  • พัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นรองรับการปรับเปลี่ยนงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • ดําเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งส่งเสริม ให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • ควบคุมดูแลงานบริการสํานักงานและสาธารณูปโภคของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทํารายงานเชิงวิเคราะห์ทั้งในงานบุคคลและธุรการ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคลากร
  • ร่วมวางแผน และดําเนินการตรวจประเมินผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงด้านแรงงาน ให้เป็นไปตาม แผนที่กําหนด

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ด้านบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชํานาญ : ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อื่นๆ : มีความเป็นผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

22 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 28 ครั้ง

Engine by shopup.com