ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต

หมวดหมู่: ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต

รายละเอียดของงาน

  • จัดทําต้นทุนการผลิตให้กับแผนกผสมและแผนกบรรจุ และมีส่วนร่วมในการควบคุมต้นทุน ให้อยู่ ในเป้าหมายที่กําหนด
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ เช่น ใบเบิก ใบคืน วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป และปิดใบงานในระบบ SAP B1
  • ปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเมอ
  • ควบคุมหรือจัดทํารายงานที่เป็นประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายต่างๆ
  • ดูแลรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและกระบวนการ
  • จัดทําเอกสาร วิธีปฏิบัติงาน และทําให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • ร่วมกับฝ่ายอื่น ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
  • งานฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ประสบการณ์ : ด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชํานาญ : ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี, เชี่ยวชาญในการใช้ computer, สามารถใช้โปรแกรม MRP ได้ดี

อื่นๆ : มีความเป็นผู้นํา, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

22 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 19 ครั้ง

Engine by shopup.com