หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่: ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดของงาน

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและตามแนวโน้มของตลาด ทดลองสูตร ผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้มีความคงตัวและจัดเตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลา ที่กําหนด รวมถึงนําเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือฝ่ายขายและการตลาด

2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น raw material specification, master formula,product specification และติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

3. ทดลองวัตถุดิบใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มีสาเหตุจากซัพพลายเออร์หรือ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

4. ให้คําปรึกษาหรือร่วมปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิตของสูตรผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

5. ดําเนินการทํางานในระบบ SAP B1 ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การผูก BOM สูตรผลิตภัณฑ์ 

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชํานาญ :

1. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถใช้ งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน เช่น GMP, ISO 9001,ISO 22716, Halal

3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)ได้เป็นอย่างดี

4 สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารให้เข้าใจได้

5 สามารถบริหารจัดการระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สามารถควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาได้

 

อื่นๆ :

1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

4. วิเคราะห์ แก้ไข และสรุปผลงานทดลองได้อย่างมีเหตุมีผล

28 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 19 ครั้ง

Engine by shopup.com