บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อผลิตรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก บริจาคให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยที่ยากไร้ ภายใต้โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” และได้บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วสำหรับทำอักษรเบรลล์เพื่อคนพิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (13 กุมภาพันธ์ 2563)

Post List