บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรมปีใหม่ 2565 รับศีลรับพรจากพระภิกษุสงฆ์และร่วมกันทำบุญใส่บาตร และได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร Long Service Award พร้อมเงินรางวัล ให้กับพนักงานที่มีอายุงาน 25ปี, 20ปี, 15ปี, 10ปี, 5ปี และ มอบเกียรติบัตรชมเชยพนักงานที่ตลอดทั้งปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและขยันหมั่นเพียร โดยไม่มีการลาป่วย ไม่มีการลากิจ ไม่มีการขาดงาน และไม่เคยมาทำงานสายตลอดทั้งปี อีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมการจับฉลากของขวัญปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย (4 มกราคม 2565)