careers

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและตามแนวโน้มของตลาด ทดลองสูตรผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้มีความคงตัวและจัดเตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือฝ่ายขายและการตลาด
 2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น raw material specification, master formula, product specification และติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. ทดลองวัตถุดิบใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มีสาเหตุจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 4. ให้คำปรึกษาหรือร่วมปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิตของสูตรผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 5. ดำเนินการทำงานในระบบ SAB B1 ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การผูก BOM สูตรผลิตภัณฑ์งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ :

 1. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น GMP, ISO 9001, ISO 22716, Halal
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารให้เข้าใจได้
 5. สามารถบริหารจัดการระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติอื่นๆ :

 1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. วิเคราะห์ แก้ไข และสรุปผลงานทดลองได้อย่างมีเหตุมีผล

รายละเอียดงาน

 1. 1. ควบคุมดูแลการจ่ายพลังงานของต้นกำลังให้กับฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ช่วยการผลิตและงานในโรงซ่อม
 3. 3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทุกครั้งที่มีการใช้พลังงาน
 4. 4. บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น รักษาความสะอาดเครื่องจักรบริเวณเครื่องจักรของฝ่านต้นกำลังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง
 5. 5. ดูแลระบบน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ในโรงงานอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ผสมเครื่องสำอางและควบคุมเครื่องผสมขณะที่ทำการผสมอยู่ ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว เวลาของเครื่องให้อยู่ในวิธีการปฏิบัติตามสูตรการผลิต จดบันทึกการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ทำการแบ่งชั่งแล้ว ก่อนทำการผสม ให้ได้จำนวนน้ำหนักในสูตรการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน
 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใข้ ถังผสม ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.6,ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ : ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ : อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร, คำนวณคณิตศาสตร์ได้พอสมควร

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบ, ช่างสังเกต

รายละเอียดงาน

 1. 1. ประกอบเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด รวมถึงชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink , เครื่อง Inkjet ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุการบรรจุถึงความเรียบร้อย สะอาด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและจดบันทึกการปฎิบัติงาน
 2. 2. หลังการประกอบเสร็จแล้วในแต่ละผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม วัสดุการบรรจุ โดยนับจำนวนของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เหลือจากการผลิต ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน
 3. 3. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่อง Shrink เครื่อง Inkjet ตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.3

ประสบการณ์ : ผ่านการทำงาน 0 – 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมดูแลการบรรจุเครื่องสำอางให้เป็นไปตามวิธีการบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปก่อนบรรจุถึง ชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต แบทช์นัมเบอร์ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุ ถึงความสะอาดปราศจากการปนเปื้อน ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุ ถึงความเรียบร้อย สะอาด วิธีการบรรจุ น้ำหนักที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและจดบันทึกการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัสดุบรรจุที่ใช้ในการบรรจุให้ได้ตามชนิด ขนาด ของการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น
 3. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องบรรจุตลอดจนสถานที่ในฝ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 4. สอนงานพนักงานเดินเครื่องและพนักงานบรรจุ
 5. คืนวัสดุบรรจุที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้กับผู้ประสานงานการผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ม.6, ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสาขาทั่วไป

ถ้าต่ำกว่า ม.6 ต้องมีประสบการณ์ โดยผ่านงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ : เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและตามแนวโน้มของตลาด ทดลองสูตรผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้มีความคงตัวและจัดเตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือฝ่ายขายและการตลาด
 2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น raw material specification, master formula, product specification และติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. ทดลองวัตถุดิบใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มีสาเหตุจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 4. ให้คำปรึกษาหรือร่วมปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิตของสูตรผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 0-1 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ :

1.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

 1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ได้
 2. สามารถฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารให้เข้าใจได้
 3. สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานของตัวเองให้เป็นระบบได้

คุณสมบัติอื่นๆ :

 1. 1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. สรุปผลการทดลองและงานที่ทดลองได้อย่างมีเหตุมีผล

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด
 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด
 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์

ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชำนาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของงาน

 1. ให้บริการเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ระดมความคิดร่วมกับหัวหน้าเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในสายการผลิตเพื่อให้งานด้านการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ร่วมแก้ปัญหาของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในสายการผลิต
 5. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการผลิตและเครื่องจักรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน
 6. ควบคุมอะไหล่ที่จำเป็นของเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศึกษา : วุฒิขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

อื่นๆ : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมการทำงานของแผนกผสม ทั้งการผสมและการชั่งวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์
 2. ตรวจสอบ / รวบรวม / จัดเก็บเอกสารการผลิต จัดทำรายงานส่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำเอกสารคู่มือหรือวิธีปฏิบัติงาน และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน
 5. ประสานงานกับ Production Co-ordinator ในการจัดเรียงลำดับการเบิกวัตถุดิบ ที่จะนำมาผลิตในแต่ละวันให้เหมาะสมทั้งเวลาและจำนวน รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
 6. ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ภายในเวลาที่กำหนด
 7. ดูแลรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและกระบวนการ
 8. ร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ ในการทำ Validation เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนสูตร เครื่องจักร หรือกระบวนการ
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือปริญญาตรี     เภสัชศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี ไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ ถ้าต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์โดยผ่านงานในฝ่ายผลิต อย่างน้อย 3 ปี

ประสบการณ์ : ผ่านงานในฝ่ายผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องสำอาง หรือโรงงานผลิตยา อย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความชำนาญ :

– มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์,มีความรู้ด้านการบริหารกำลังคน,มีความรู้เรื่อง GMP / ISO

อื่นๆ : มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

1. บัญชี

1.1 ประมวลผลและจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ประจำปี งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน งบกระแสเงินสด

1.2 ตวรจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับโอนมาจากสมุดรายวันเฉพาะ ว่ามีข้อมูลที่ทำการบันทึกบัญชีมาจากระบบ หากมีรายการใดที่ไม่สามารถบันทึกได้ด้วยสมุดรายวันเฉพาะ เช่น การปรับปรุงตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ให้บันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไป

1.3 ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายและรายการบัญชีต่างๆ ที่ผ่านมาจากสมุดรายวันทั่วไปและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี และลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบในเอกสาร

1.4 ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทต่างๆ โดยทำการตรวจสอบกับเอกสารบันทึกบัญชีจากการกระทบยอด หรือจากรายงานต่างๆ เช่น บัญชีเงินทดรองจ่ายต่างๆ

1.5 จัดทำรายงานบัญชีจากระบบบัญชีทั่วไป โดยจัดทำรายงานที่ออกจากระบบบัญชีทั่วไป เช่น รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1.6 จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน โดยจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆในรายการของบัญชีที่เกิดขึ้นเข้าสู่แฟ้มงานเพื่อรอทำการส่งตรวจสอบหรือใช้อ้างอิงข้อมูล

2. การเงิน

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกในใบสำคัญจ่ายเทียบกับเอกสารที่ทำจ่าย

2.2 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการรับชำระเงินจากลูกหนี้ และการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

3. ทรัพย์สินถาวร

3.1 ตรวจสอบบันทึกรายการซื้อทรัพย์สินถาวรจากเอกสารใบส่งของที่ได้รับ พร้อมการรับทรัพย์สินจากทางผู้สั่งซื้อ และทำการถ่ายสำเนาเอกสารใบส่งของทรัพย์สินถาวร

3.2 บันทึกทรัพย์สินรายตัวในระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร

3.3 คำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อบันทึกค่าเสื่อมราคาเข้าระบบบัญชีทั่วไปทุกสิ้นเดือน

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

ประสบการณ์ :

-มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน การปิดบัญชี

-มีประสบการณ์ด้านงานต้นทุน

ทักษะและความชำนาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. การขยายฐานลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายใหม่

– หาลูกค้ารายใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

– ประสานงานเพื่อให้ลูกค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

– สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

 1. ดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายเดิมที่มีอยู่

– เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับลูกค้า

– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายซัพพลายเชนเพื่อสนองตอบ ต่อความต้องการของลูกค้า

– สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ประสบการณ์ :  มีประสบการณ์ในงานขาย และ / หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชํานาญ : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อื่นๆ : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดงาน

 1. ประสานงานกับลูกค้า, ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยืนยันคุณภาพตามข้อกําหนดของบรรจุภัณฑ์ก่อนมีการผลิต เพื่อให้กระบวนการบรรจุสินค้าในการผลิตจริงตรงตามเป้าหมายการผลิต
 2. ประสานงานกับลูกค้า, Artwork studio house (SGS), Printer และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทําตรวจสอบ และทวนสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของ artwork
 3. ประสานงานกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดหาบรรจุภัณฑ์และประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายขายและการตลาดนําาเสนอลูกค้า
 4. ประสานงานกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลูกค้า ในการจัดทําและอนุมัติมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Standard), มาตรฐานสีพิมพ์ (Print / Color proof standard) สําหรับใช้อ้างอิงการตรวจสอบคุณภาพ
 5. จัดทําหรือทวนสอบเอกสารการประเมินบรรจุภัณฑ์ (Packaging Evaluation) เพื่ออนุมัติการใช้งานบรรจุภัณฑ์
 6. ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับหมอบหมายใน SAP B1

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทํางานพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ทักษะและความช้านาญ

 1. สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน เช่น GMP, ISO 9001, ISO 22716, ISO13485, Halal เป็นต้น และกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทย์
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถบริหารจัดการระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อื่น ๆ 

 1. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1.  ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนต่อลูกค้าในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 2. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายของโรงงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ทันตามกรอบเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3. ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการทําบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 4. รวบรวม จัดเก็บ artwork ที่ลูกค้าส่งให้สําหรับการทําบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 5. ติดตามขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จาก supplier หรือลูกค้า แล้วแจ้งหรือส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 6. รับฟังปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้จัดการฝ่ายทราบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยยึดหลักการบริการที่เป็นเลิศ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : เคยทํางานในบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับปฏิบัติการ หรือหัวหน้า ในส่วนงานวางแผน จัดซื้อ หรือฝ่ายผลิต

ทักษะและความชํานาญ : วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี

อื่น ๆ : มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ร่วมงาน